نکته

این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق ، سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست

نو ر و ز

 

         

   فردا ا و ل ا سفند ه . چله بز ر گه و چله کو چیکه 

 

    هم تمو م شد . ننه سر ما و پیره مرد از کوه میاد 

 

     تو قصه ها موند . نه بر فی آ ن چنانی ،

 

     نه با رونی  ، نه سو ز و سر ما ی کشند ه ای .

 

      کم کم هم باد نوروزی و سال تموم ؟!   

 

     رود خو نه زاینده رود آب نداره . مقداری آ ب

 

     بین پل لا بر ای سلا متی آنونا گذ ا شتند .

 

     دعا بارون  هم خوند ند ولی خطای ما زیاده .

 

     مگر خدا رحم کنه . بیشتر باید صرفه جویی کنیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 19:8  توسط جده  | 

خر ید

 

    خرید یعنی چه ؟ 

 

  این اسفندی که میشد مثل این که 

 

   به عده ای فشار می آورند که

 

   هر چه شد بخرید با پول یا بی پول 

 

  ارزش دارد یا ندارد، مصرف می کنی یا نه

 

  هنوز نفهمیدم و نخواهم فهمید چرا.

 

  تا خودم را قا نع نکنم راضی نمی شوم 

 

  باحقوق،عیدی،آزاد،پولدار بی پول ووو .

 

  همه می خرند خوب یا بد .چه بشود نمیدانم .

 

  کی آگاه می شویم با خداست.

 

  استغفرالله! فکر میکنم خداهم زورش نرسد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387ساعت 21:5  توسط جده  | 

بد هی

 

      

   گفتیم بهمنی طلبما ن را می دهند

 

   تا بد هیما ن را بپر دازیم و لی ندادند

 

    خوب ند هند ما هم نمی دهیم

 

   گفته بو د : ا یی نو ن به او ما ست !

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1387ساعت 20:25  توسط جده  | 

کا ر و ا ن

 

         چهل روز گذ شت و کاروان وارد کر بلا  شد .

 

          بر آنها چه گذ شت خد ا د ا ند و بس .

 

          ار بعین ( چهل ) ؟!  پیا م  ، اسارت ، غر یبی ، شها د ت

 

        و د ر پا یا ن آ گا هی مر د م و بید ار ی ا ز خو ا ب غفلت .

 

         و امر و ز بیش ا ز ۶ میلیو ن زا ئر د ر کر بلا .

 

          یز ید ها ی زما ن ببیند و عبر ت بگیر ند .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387ساعت 21:54  توسط جده  | 

نمی گو یم

 

    عزیزم می گفت  : نمی گو یم تا د لتا ن بسوزد

 

    و بگو یید آ یا چه می خو ا ست بگو ید .

 

    آ د م خو دش را می خو ا هد که حر ف می زند.

 

      حا ل خو د د ا نید ا ز من گفتن .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن 1387ساعت 22:15  توسط جده  | 

خد مت

 

               خد مت به چه معنی ؟

 

               خد مت ا نو ا ع و اقسا م د ارد .

   

               خو ب یا بد ، بجا یا نا بجا .

 

               با چشم د ا شت یا بد و ن چشم د ا شت .

 

              خد مت با مز د یا بد و ن مز د .

 

              با مز د خد متکا ر ، بی مز د افتخا ر ی .

 

            خد مت به خا طرر ضا ی خد ا مثل خد مت به

 

           پیا مبرا ن ، ائمه ، ا و لیاء خد ا ، پد ر و ما د ر .

 

         خد مت کنند ه تا ز ما نی خو شحا ل ا ست که ا ز ا و

 

         سوء استفا د ه نشو د .

 

         بیا یید جو ر ی رفتا ر کنیم که خد مت کنند ه

 

         از کا ر ش آ ز ر د ه و پشیما ن نشو د .

 

          هر چند ا و بر ای رضا ی خد ا می کند .

 

           خد مت کنند ه خسته نبا شی . اجر ت با (علی )

 

     

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387ساعت 20:13  توسط جده  | 

گذ شته یا آیند ه

 

     هر  ا نسا نی  گذ شته و حا ل د ا رد ولی آ یند ه ر ا  نمی د ا ند .

 

      فقط با امید به خدا و ند ا ست که زند گی می کند .

 

      از من که کسی نپر سید ؟   از د یگر ا ن را نمی د ا نم .

 

       د و نفر آمد ند صحبت با پد ر م  و سپس قبا له ؟

 

       نه کسی گفت کم نه زیا د  ؟ با زار حر ا جی نبو د ولی ؟

 

       بی کسی ؟ نه پد ر و نه ما د ر ی ؟

 

     فقط آ ن د و نفر می خو ا ستند بگو یند ما کا ر ی ا نجا م داد یم .

 

     و رفتند . (حجی حجی مکه ) و د یگر هیچ .

 

      گذ شته رفت ؟ ۴۷ سال .  حا ل هم د ر آ نم .

 

      آیند ه هم نمی د ا نم چه شود ؟  شا عر گفت :

 

      شب ثمو ر گذ شت و لب تنو ر گذ شت .

 

      یکی با نون و کبا ب .           یکی بی نو ن و کبا ب .

    

     چه فر قی می کند  سه چیز بیشتر نیست ؟

 

     گذ شته ، حا ل ، آ یند ه .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387ساعت 19:58  توسط جده  | 

30 سا له

 

                  ۳۰ سا له ،  ۳۰ سا له

         گذ شت . خو ب و بد گذ شت .

 

       چه گذ شت . انقلا ب ، ۸ سا ل دفا ع مقد س ، تحر یم ،

 

     تهمت ، دروغ ،  نفا ق  ، د ر گیر ی ، آ شو ب ، دا خلی ،

 

     خار جی ، شهر ، رو ستا ، طبس ، آمل ، گنبد ، کر د ستا ن ،

 

     خو ز ستا ن ، شیر از ، د ا نشگاه ، بمبا را ن ، مو شک ،

 

     کشتا ر ، خلقی ، کو مله ، چر یک ووووووو؟!

 

     کر د ند و د ید یم   ، گفتند و شنید یم

 

     ۳۰ سا ل چه بر سر ملت آ و ر د ند و ملت ا یستا د .

 

      حا ل مو فق تر ا ز ۳۰ سا ل پیش  جشن ۳۰ سا لگی .

 

                   مبا ر ک ملت غیو ر ا یر ا ن .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387ساعت 18:1  توسط جده  | 

22

 

        شب  ۲۲ بهمن د ر مسجد جا مع شهر ما ن پس از نما ز

 

      سخنر ا نی بو د من و چند نفر د یگر ر ا د یو آ ور د ه بو د یم

 

     گو یند ه می گفت این صد ا ی ا نقلا ب  است و تکر ار می کرد

 

      بعلت جمعیت ز یا د کسی نمی شنید ا ز مسجد بیر و ن آ مد م

 

        و فر یا د ز د م یکی ا ز مر د ها فهمید و فر یا د ز د

 

        همه به خیا با ن ر یختند هر کس به طر فی می د و ید

 

       تا تلو یز یو نی پید ا کنند و پیا م را گو ش کنند چه غو غا یی . 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387ساعت 17:37  توسط جده  | 

جهاز

 

       مقا یسه ازد واج اول انقلا ب و حالا . چه تفا و ت فاحشی .

 

       از چشم و هم چشمی گذ شته . از د ا را و ند ا  ر گذ شته .

  

        از میشه و نمیشه گذ شته . جهاز ساعتی .

 

        تا از بازار بر می گرد ند مد ل عو ض شد ه .

 

       آ پا ر تمان کر ا یه ا ی ۴۵ متر ی و مبل آ ن چنا نی

 

        که جا ی آ ن نیست  . 

 

      به نظر شما او ل منا ر بعد جای منار یا بر عکس ؟

 

     آ نو قت به سا ل  نکشید ه د ر را هر و ی د ا د گا ه ؟

 

      و بعد و سا یل د ر ب مغازه سمسا ر ی ؟

 

            فعلا عر و سی سمسا ر ی ها ست ؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1387ساعت 21:31  توسط جده  | 

گر سنه

 

            انسانی که به لقمه ا ی گر سنه یا سیر است .

 

            چر ا هر اس می زند ؟

 

      بیا د د ا رم پد رم  بعضی روز ها که به اصفها ن می رفت

 

     خرجش ۵ ریا ل شد ه بود ۳ ر یا ل کر ا یه و ۲ ریا ل نا ن .

 

     بر ا د ر م به اصفها ن می رفت ۱۰۰ ر یا ل کم می آ و ر د .

 

     نا ن خا لی ، پنیر ، سیب زمینی ، سا ند و یچ ، تنو ر ی ،

 

     کبا بی ، مر غ ، بر نج ، خو ر شت وبشگه نو شا به       

 

      ووو همه سیر کنند ه است و کسی گر سنه نمی ما ند .

 

       ا ین قد ر می خور یم گز دها ن بر آ ید ؟

 

        یا نه این که جا ن بر آ ید ؟

 

       بیچا ر ه معد ه که ز با ن ند ا ر د بگو ید بس است .

 

      کا ه از خو د ما ن نیست . کا هد ا ن ا ز خو د ما ن است .

 

                             رحم کنیم بد نیست .

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن 1387ساعت 21:30  توسط جده  | 

د بیر ستا ن

 

      ا و ل ا نقلا ب به همر ا ه د ا نش آ مو ز ا ن شکل گل لا له ر ا

 

      بر رو ی فیلم د ر آ و ر د ه و با رنگ قر مز  و سبز  بر رو ی

 

       ستون ها ی مد ر سه کشید یم  چه قد ر خا طر ه انگیز .

 

       تا مد تی پیش که قر ا ر شد د بیر ستا ن قد یمی با ز سا ز ی

 

        شو د لا له ها  بود ند .

 

       رفتم و ا ز آنها عکس گر فتم خا طر ه انقلا ب .

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن 1387ساعت 21:54  توسط جده  | 

بهمن

 

              بهمن می توا ند ما  یه ننگ یا افتخا ر با شد ؟

 

    بهمن سا ل ها ی ۴۰، ۴۲ سا ل انقلا ب سفید و تقسیم اراضی ؟!

 

      بهمن ۵۷ سا ل پیروزی انقلا ب وخون شها د ت  .

 

       بیا د د ا رم د ر انقلا ب سفید پیر مرد ی را با فریب به پا ی

 

     میز بر د ند تا با خون  خو د امضا کند ؟!

 

       ا ما : 

 

          د ر بهمن ۵۷ مر د م با خو ن خو د انقلا ب ر ا

 

          آ بیا ر ی کر د ند .

 

          کد ا م بهمن ا فتخا ر آ میز است .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن 1387ساعت 21:10  توسط جده  | 

سو غات

 

  امروز دوست دخترم به دیدن من آمد به زیارت کربلا

 

   رفته بود برایم سوغات آ ورده بود خیلی ساده

 

    یک مهر و تسبیح و مقداری خرما .

 

    چند سال پیش به حج عمره رفته بودم در کاروان

 

    چقدر سوغات خریدنند از کت و شلوار تا رو فرشی

 

     یکی می گفت ۵/۱ میلیون آ ورده ام کم است

 

     رو فرشی خریده بود که در استان یزد

 

     بافته می شود و سراسر ایران فراوان ؟ !     

 

     پتو که بافت بهتر آ ن را در ایران داریم ؟!

 

   خداوندا : یک کمی به ما عقل و فهم و شناخت بده.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن 1387ساعت 18:51  توسط جده  | 

کو چو لو

 

 امشب سال روز شهادت۳ ساله

 حسین حضرت رقیه(س)است .

 کوچولوی عزیز شهادتت مبارک.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن 1387ساعت 21:31  توسط جده  | 

قبو ل

 

                روز جمعه و روز تو لد اما م محمد با قر (ع)

               و رو ز ا ما م ز  ما ن (ع)  عبا د ا ت شما قبو ل

                سلا م  خد ا و ند بر همه عبا د ت کنند گا ن. قبو ل

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن 1387ساعت 18:28  توسط جده  | 

ا حو ا ل ر سی

 

                    ا حو ا ل پر سی یعنی چه ؟

       حا ل کسی ر ا پر سید ن .

       ا ز و ضع کسی با خبر شد ن .

        سر و گو ش آ ب د ا د ن .

         ته و تو ی قضیه ر ا د ر آ و ر د ن .

         ر فتن به نز د کسی .

         سر تا پا ی کسی ر ا و ا ر سی کر د ن .

         به د ر د د ل کسی گو ش کر د ن .

         با ر ی ا ز د و ش کسی بر د ا شتن .

    ا ز این طر ف خیا با ن به آ ن طر ف با کسی سر تکا ن د اد ن.

           تلفنی ، پیا می ، نا مه ا ی ، اینتر نتی .

           پس چی ا گه گفتی ؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 21:0  توسط جده  | 

کر بلا و غزه

 

                 کمی فکر کر د م کر بلا با غز ه ؟!

           کل یوم عا شور ا و کل ا ر ض کر بلا چیست ؟

           سر زمین کربلا  ، سر ز مین غز ه  .

           حسین و یا ر ا نش ،  مر د ما ن غز ه .

           حسین و علی اصغر ، پد ر ان و ۴۰۰ علی اصغر .

          حسین و بر ا د ر نش ، ۱۰۰۰ بر ا د ر فلسطینیی .

          ز ینب و خا نو ا د اش ، زنا ن و خانو اد ها یشا ن . 

          سو ز ا ند ن خیمه ها ، سو ز ا ند ن خا نه ها .

          چند رو ز بستن آ ب ، ۱۸ ماه بستن ر ا ه و ر و د غذ ا  . 

      تفا و ت !

       جنگ د ر تا سو عا و عا شو ر ا ، جنگ د ر ۲۲ ر و ز .

       جنگ تن به تن ، جنگ نا بر ابر .

      جنگ بد و ن زنا ن و کو د کان ، جنگ با زنان و کو د کا ن .

    جنگ با شمشیر و نیز ه ، جنگ با بمب فسفر ی و او ر ا نیو م  .

   شرمند گی !

         شر مند گی اسر ائیل یا حکو مت یز ید ؟

       رو سفید کر د ن اسر ائیلی ها  شمر و عبید ا لله  ر ا ؟

      رو ز قیا مت پیا مبر از سر تقصیر بنی امیه و بنی ا سر ا ئیل

      چگو نه بگذ ر د ؟

      چگو نه ا ز جنا یا تی که برسر خا نو ا د ه  و ا متش گذ شته

      است بگذ ر د ؟

          پیا مبر ( ص ) خا نو ا د ه و امتش ر ا د و ست د ا شت .

   قضا و ت ؟

      (  د ا د گا ه لا هه ) یا ( پیشگا ه خد ا و ند ) .

    با این تفا و ت :

      لا هه پا ر تی د ا ر د .

       خد ا و ند پا ر تی نمی پذ یر د .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن 1387ساعت 11:40  توسط جده  | 

جمعه بر فی

 

                      امر و ز جمعه بود یک روز بر فی .

             همه جا سفید بود ، بچه ها شا د بو د نند  .

            آ نها به کمک بز ر گتر ها آ د م بر فی می سا ختند  .

           فکر پد ر بز ر گ و ما د ر بز رگ با بچه ها یکیست .

          جوا ن ها طو ر د یگر ی فکر می کنند .

           بچه ها د ر سا ختن آ د م بر فی ا ز ما د ر بز ر گ 

          و پد ر بز ر گ استفا د ه می کنند و فکر قد یم و جد ید 

           ر ا    بهم نز د یک می کنند .

          آ د م بر فی به سبک قد یم و تز یین با شا ل و کلا ه جد ید .

         همه خو شحا ل ا ز رحمت و بر کت خد ا و ند .

+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن 1387ساعت 19:51  توسط جده  | 

پد ر

 

                 هر کسی می آ ید و می رود .

      پو لد ار و بی پو ل ، سفید و سیا ه   

      مر د و ز ن ، عز یز و خو ا ر  

      کو چک و بز ر گ ، با سو اد و بی سو ا د

      مهم پرو ند ه زیر بغل است که با ید سنگین ا ز خو بی ها

      با شد تا آ نجا خو شحا ل با شیم نه شر مند ه . 

      پد ر م هر سا ل آ ذ ر ما ه لبا س عید

      بر ای د یگر ا ن  می گر فت  

      و بهمن ما ه بر ا ی فر ز ند ا نش .

      بعضی ها می خند ید ند .؟ !

      ۵۸/۱۱/۳  روز ی که چر اغش خا مو ش شد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 19:28  توسط جده  | 

شهادت

 

  ا ما م سجا د شاهد و نا ظر و ا قعه کر بلا بو د و همر ا ه

  عمه ا ش زینب قا فله کر بلا ر ا هد ا یت کر د .

   ۲۵ محرم سا ل ر و ز شها د ت  او ست . تسلیت با د

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 19:10  توسط جده  |